Nanoformula s.c.

Światowy lider w produkcji ceramicznych powłok ochronnych

CERAMICZNA
POWŁOKA ANTYBAKTERYJNA

Nowa generacja produktów nanotechnologicznych

Odtwórz wideo

Nanoformula s.c.

Nano Ceramic Protect Hard 9H EVO + produkt biobójczy

Hard 9H EVO+ PRODUKT BIOCYDOWY - AKTYWNA POWŁOKA CERAMIKA Wraz z wprowadzeniem nowej linii produktów biobójczych Nano Ceramic Protect® mieliśmy świadomość, że trudne czasy i konieczność zwiększenia świadomości epidemiologicznej naszych klientów to dwa główne wyzwania, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Z tego powodu postanowiliśmy opracować nowy produkt o nazwie Evo+. Samodezynfekująca uszczelka zapobiega długotrwałemu rozwojowi: bakterii, grzybów, wirusów, alg i pleśni.

Czuj się bezpiecznie.

Oznaczenie miejsc użytku publicznego gdzie zastosowano ochronę EVO+

Co mówią certyfikaty powłoki?

Trwała ceramiczna powłoka biocydowa spełniająca najwyższe wymagania higieniczne. Substancja czynna stosowana w EVO+ jest zatwierdzona przez FDA (Food and Drug Administration) oraz EFSA (European Food Safety Authority) zgodnie z rozporządzeniem nr 10/2011 Komisji Europejskiej. Jego skuteczność wobec wirusów została potwierdzona zgodnie z normą ISO 21702:2019 pomiar aktywności przeciwwirusowej na tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach.

Jak testowano powłokę?

Produkt biobójczy Nano Ceramic Protect Hard 9H EVO + Produkt został przetestowany za pomocą Lumitester Smart. Lumitester Smart został opracowany do szybkiego monitorowania higieny poprzez pomiar bioluminescencji generowanej podczas enzymatycznego rozkładu ATP i AMP. W celu zbadania stopnia zabrudzenia badanej powierzchni postanowiliśmy wykorzystać go do wykazania skuteczności produktów.

Odtwórz wideo

Test powłoki na telefonie GSM

Odtwórz wideo

Zastosowanie powłoki

Odtwórz wideo

Hotele i apartamenty

Nano Ceramic Protect Hard 9H EVO + Numer rejestracyjny Federalnego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA): N-97462. Nazwa składnika aktywnego: szkło z fosforanu srebra Numer CAS: 308069-39-8. PT: 2 Rodzaj produktu: Środki dezynfekujące i środki do zwalczania glonów, które nie są przeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi i zwierząt. Produkty do dezynfekcji powierzchni, materiałów, obiektów i mebli, które nie są używane do bezpośredniego kontaktu z żywnością lub paszą. Obszary zastosowania obejmują baseny, akwaria, wodę kąpielową i inną wodę, instalacje klimatyzacyjne oraz ściany i podłogi w pomieszczeniach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obszarach wykorzystywanych do działalności zawodowej. Produkty służące do dezynfekcji powietrza, wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta, toalet chemicznych, ścieków, odpadów szpitalnych i gleby. Jako środek zwalczający glony w basenach, akwariach i innych wodach oraz w produktach stosowanych do rehabilitacji materiałów budowlanych. Produkty stosowane jako dodatki do tekstyliów, tkanin, masek, farb i innych przedmiotów lub substancji w celu wytworzenia poddanych obróbce towarów o właściwościach dezynfekujących. Nazwa składnika aktywnego: szkło z fosforanu srebra Numer CAS: 308069-39-8. PT: 9 Typ produktu: Środek ochronny do włókien, skóry, gumy i materiałów spolimeryzowanych. Produkt do ochrony materiałów włóknistych lub spolimeryzowanych, takich jak skóra, guma, papier i tekstylia przed uszkodzeniem przez drobnoustroje. Do tego typu produktów zaliczamy produkty biobójcze, które przeciwdziałają osadzaniu się drobnoustrojów na powierzchni materiałów, a tym samym hamują lub wykluczają powstawanie nieprzyjemnych zapachów i/lub zapewniają innego rodzaju korzyści.

Należy przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych. Klasa zagrożenia wody: WGK 1 słabo zagrażający wodzie, samoocena Inne przepisy: Przestrzegać dyrektywy 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniami związanymi z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH). Informacje o międzynarodowym statusie rejestracji Jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na temat indywidualnych wykazów substancji, są one wymienione poniżej. Korea Południowa (Republika Korei): ECL (Existing Chemicals List): Ten produkt znajduje się w wykazie lub jest zgodny z inwentarzem substancji. Japonia: ENCS (Handbook of Existing and New Chemical Substances): Ten produkt znajduje się na liście lub jest zgodny z inwentarzem substancji. Australia: AICS (Australijski Wykaz Substancji Chemicznych): Kanada: DSL (Domestic Substance List): Ten produkt znajduje się na liście lub jest zgodny z inwentarzem substancji. Filipiny: PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Produkt ten znajduje się na liście lub jest zgodny z inwentarzem substancji. Stany Zjednoczone Ameryki (USA): TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Ten produkt znajduje się na liście lub jest zgodny z wykazem substancji. Tajwan (Republika Chińska): TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory): Ten produkt jest umieszczony w spisie lub jest zgodny z inwentarzem substancji. Uwaga ogólna: tajwański REACH wymaga rejestracji fazy 1 dla substancji z wykazu TCSI lub substancji zgodnych z TCSI, jeśli próg ilości 100 kg / rok zostanie przekroczony podczas importu na Tajwan lub produkcji na Tajwanie (w przypadku mieszanin należy to obliczyć dla każdego składnika). Za to odpowiada importer lub producent. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006): Uwaga ogólna: Obowiązki rejestracyjne wynikające z produkcji w EOG lub importu do EOG przez dostawcę wymienionego w sekcji 1 są wypełniane przez dostawcę. Obowiązki rejestracyjne wynikające z klientów lub innych dalszych użytkowników przy imporcie do EOG muszą być przez nich spełnione.

Przykłady zastosowania powłoki EVO+

Hotele, Restauracje
Siłownia i fitness
Biuro / Szkoła
Dom
Szpitale, kliniki
Zadzwoń
Napisz

Nanoformula s.c. – spólka cywilna, z siedzibą w Polsce 62-040 Puszczykowo, ul. Bewińskiego3. Producent i Właściciel Marki Nano Ceramic Protect Copyright © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: Nanoformula s.c.

seers cmp badge