powloki ceramiczne nano ceramic protect ceramiczne powloki twarde certyfikowane
Nano Ceramic Protect®

Dostawca/Prywatność

Dane osobiste
Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu internetowego jest Nanoformula s.c. z siedzibą 62-040 Puszczykowo, ul. Berwińskiego 3 NIP 7831747596.
Administrator wskazuje dane kontaktowe powołanego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: nanoformula@nanoformula.pl
Dane osobowe podane przez Ciebie w związku z rejestracją konta w Sklepie internetowym lub w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym będą przetwarzane przez Nanoformula w celu wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu niezbędnym do realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym (na zasadach określonych w niniejszym regulaminie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 sek. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”). Ponadto dane te będą przetwarzane przez Nanoformula w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 sek. 1 lit. f) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Jeżeli osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą skorzysta z ułatwienia przy wypełnianiu formularza zakupu, jakim jest możliwość importu danych innego kupującego po podaniu NIP, danych dotyczących imienia, nazwiska, firmy, adresu i telefonu numer (jeżeli znajduje się w bazie) zostanie pobrany przez Nanoformulę z Internetowej Bazy Danych Regon Głównego Urzędu Statystycznego.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „Dotpay” zostaną udostępnione pośrednikowi w dokonaniu płatności tj. Dotpay Sp. ogród zoologiczny. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska. W przypadku wybrania opcji dostarczenia zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, ta firma – DHL Parcel Polska sp. z o.o. z oo z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa), zwana dalej „DHL” – powierzone zostaną Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dostarczenia Produktu, w tym informacje wykorzystywane do komunikować się z Tobą (Twój numer telefonu i adres e-mail).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Nanoformula przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu Internetowego oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Nanoformula praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zobowiązania podatkowe.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne do zrealizowania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz wystawienia faktury (jeśli wybrałeś taką opcję).
Nanoformula dokłada najwyższej staranności w ochronie danych osobowych i prawa do prywatności. Wszystkie stosowane przez Nanoformula środki ochrony informacji są zgodne ze standardami ochrony, o których mowa w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zabezpieczane są z wykorzystaniem kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).
Nanoformula w umowach pisemnych, których treść jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, powierzyła przetwarzanie Twoich danych osobowych następującym podmiotom, których szczegółowy wykaz dostępny jest tutaj.
§ 12. Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.
Regulamin może być każdorazowo zmieniany, a data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień składanych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób jak w przypadku obecnego Regulaminu i z zastrzeżeniem, że przed złożeniem zamówienia Klient potwierdzi zapoznanie się i zaakceptowanie zmienionego Regulaminu, do którego taki zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie