Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

NANOFORMULA SC

 
 

 

Niniejsza polityka prywatności Nanoformula.sc („ my ”, „ nas ” lub „ nasz ”) opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać („ przetwarzać ”) Twoje dane, gdy korzystasz z naszych usług ( „ Usługi ”), na przykład gdy:

 • Odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem https://www.nanoceramicprotect.pl lub dowolną naszą witrynę internetową zawierającą łącze do niniejszej informacji o ochronie prywatności
 • Współpracuj z nami w inny sposób, w tym w ramach sprzedaży, marketingu lub wydarzeń

Pytania lub wątpliwości? Przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i możliwości dotyczące prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli nadal masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem nano@nanoformula.pl.

PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW
 
Niniejsze podsumowanie przedstawia najważniejsze punkty naszej polityki prywatności.
 
Jakie dane osobowe przetwarzamy? Kiedy odwiedzasz nasze Usługi, korzystasz z nich lub poruszasz się po nich, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od sposobu, w jaki wchodzisz w interakcję z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz używanych produktów i funkcji.
 
Czy przetwarzamy wrażliwe dane osobowe?  Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.
 
Czy otrzymujemy jakieś informacje od osób trzecich?  Nie otrzymujemy żadnych informacji od osób trzecich.
 
Jak przetwarzamy Twoje dane? Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia zgodności z prawem. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach. Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważny powód prawny.
 
W jakich sytuacjach i jakim podmiotom udostępniamy dane osobowe? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym stronom trzecim.
 
Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych? Posiadamy procesy i procedury organizacyjne i techniczne mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Jednakże żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani żadna technologia przechowywania informacji nie jest w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu do , kradnij lub modyfikuj swoje dane.
 
Jakie masz prawa? W zależności od tego, gdzie się znajdujesz, obowiązujące przepisy dotyczące prywatności mogą oznaczać, że masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych.
 
Jak korzystasz ze swoich praw?  Najłatwiej skorzystać ze swoich praw, składając  wniosek o dostęp do danych osobie, której dane dotyczą , lub kontaktując się z nami. Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz. 
 
Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy wyrażasz  zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Usługach lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktujesz.
 
Wrażliwa informacja.  Nie przetwarzamy informacji wrażliwych.
 
Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a o wszelkich zmianach w tych danych osobowych musisz nas powiadomić.

2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:  Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia zgodności z prawem. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach.
 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:

 • Aby uratować lub chronić żywotny interes jednostki.  Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli jest to konieczne, aby uratować lub chronić żywotne interesy danej osoby, na przykład aby zapobiec szkodom.
3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH KORZYSTAMY PRZY PRZETWARZANIU TWOICH INFORMACJI?
 
W skrócie:  Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną), aby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład za Twoją zgodą, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, świadczenia usług w celu zawarcia lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych, ochrony Twoich praw lub realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 
Jeśli znajdujesz się w UE lub Wielkiej Brytanii, ta sekcja dotyczy Ciebie.
 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i brytyjskie RODO wymagają od nas wyjaśnienia obowiązujących podstaw prawnych, na których się opieramy, przetwarzając Twoje dane osobowe. W związku z tym przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych możemy opierać się na następujących podstawach prawnych:
 
 • Zgoda.  Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam pozwolenia (tj. zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. 
 • Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, takich jak współpraca z organem egzekwowania prawa lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnianie Twoich danych jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowany.
 • Istotne zainteresowania.  Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uznamy, że jest to konieczne dla ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, np. w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.
Jeśli mieszkasz w Kanadzie, ta sekcja dotyczy Ciebie.
 
Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam konkretnego pozwolenia (tj. wyraźnej zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, w których można wywnioskować Twoją zgodę (tj. dorozumianą zgodę). Możesz  wycofać swoją zgodę  w dowolnym momencie.
 
W niektórych wyjątkowych przypadkach możemy być prawnie upoważnieni na mocy obowiązującego prawa do przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody, w tym na przykład:
 
 • Jeżeli zbieranie danych leży wyraźnie w interesie danej osoby i nie można uzyskać zgody w odpowiednim czasie
 • Do dochodzeń oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom
 • W przypadku transakcji biznesowych pod warunkiem spełnienia określonych warunków
 • Jeżeli jest ona zawarta w zeznaniu świadka, a pobranie jest niezbędne do oceny, rozpatrzenia lub rozstrzygnięcia roszczenia ubezpieczeniowego
 • Do identyfikacji rannych, chorych lub zmarłych osób i komunikowania się z najbliższymi
 • Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dana osoba była, jest lub może być ofiarą nadużycia finansowego
 • Jeżeli uzasadnione jest oczekiwanie, że gromadzenie i wykorzystywanie za zgodą zagroziłoby dostępności lub dokładności informacji, a gromadzenie jest uzasadnione do celów związanych z dochodzeniem w sprawie naruszenia umowy lub naruszenia prawa Kanady lub prowincji
 • Jeżeli ujawnienie jest wymagane w celu zastosowania się do wezwania do sądu, nakazu, nakazu sądowego lub przepisów sądu dotyczących sporządzania akt
 • Jeżeli zostały one sporządzone przez osobę fizyczną w ramach jej zatrudnienia, działalności gospodarczej lub zawodu, a zbiór jest zgodny z celami, dla których informacje zostały utworzone
 • Jeśli kolekcja służy wyłącznie celom dziennikarskim, artystycznym lub literackim
 • Jeżeli informacja jest publicznie dostępna i jest określona przepisami
4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 
W skrócie:  możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym stronom trzecim.
 
Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:
 
 • Transfery biznesowe.  Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
5. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
 
W skrócie:  możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania Twoich informacji.
 
Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnalizatory WWW i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki korzystamy z takich technologii oraz możliwości odrzucenia niektórych plików cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.
6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 
W skrócie:  przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.
 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne).
 
Jeżeli nie mamy uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), w bezpieczny sposób przechowuj swoje dane osobowe i izoluj je od dalszego przetwarzania do czasu, aż będzie możliwe ich usunięcie.
7. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?
 
W skrócie:  Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
 
Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 
Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani technologia przechowywania informacji nie może być w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i w niewłaściwy sposób gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować Twoje dane.
 
Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszych Usług odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do Usług należy uzyskać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.
8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?
 
W skrócie:  nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom.
 
Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom. Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub że jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług przez taką osobę pozostającą na jej utrzymaniu. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem nano@nanoformula.pl.
9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 
W skrócie:  w niektórych regionach, np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Wielkiej Brytanii (UK), Szwajcarii i Kanadzie, przysługują Ci prawa umożliwiające większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz sprawdzić, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.
 
W niektórych regionach (takich jak EOG, Wielka Brytania, Szwajcaria i Kanada) przysługują Ci pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; (iv) jeśli ma to zastosowanie, do przenoszenia danych; oraz (v) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz zgłosić taki wniosek kontaktując się z nami.
 
Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 
Jeśli mieszkasz na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do  organu ochrony danych swojego państwa członkowskiego  lub  organu ochrony danych w Wielkiej Brytanii .
 
Jeśli mieszkasz w Szwajcarii, możesz skontaktować się z  Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji .
 
Wycofanie Twojej zgody: Jeśli opieramy się na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która może być wyraźna i/lub dorozumiana w zależności od obowiązującego prawa, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę kontaktując się z nami.
 
Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem ani, gdy obowiązujące prawo na to pozwala, nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które odbywa się w oparciu o zgodną z prawem podstawę przetwarzania inną niż zgoda.
 
Pliki cookie i podobne technologie:  Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała je. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług.
 
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące Twoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas e-mail na adres nano@nanoformula.pl.
10. KONTROLA FUNKCJI NIEŚLEDZENIA
 
Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które możesz aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i gromadzić danych o Twojej aktywności związanej z przeglądaniem Internetu. Na tym etapie nie został sfinalizowany żaden jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT.
 
W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie komunikują Twoją decyzję o rezygnacji ze śledzenia online. Jeżeli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w poprawionej wersji niniejszej Polityki prywatności.
11. CZY MIESZKAŃCY STANÓW ZJEDNOCZONYCH MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 
W skrócie:  Jeśli jesteś mieszkańcem , przysługują Ci określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych.
 
Czy Twoje dane będą udostępniane komukolwiek innemu?
 
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy pomiędzy nami a każdym usługodawcą.
 
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.
 
W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy nie ujawnialiśmy, nie sprzedawaliśmy ani nie udostępnialiśmy żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub komercyjnych. Nie będziemy w przyszłości sprzedawać ani udostępniać danych osobowych należących do osób odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.
12. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?
 
W skrócie:  Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.
 
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawiona” i zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, publikując w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres nano@nanoformula.pl lub skontaktować się z nami pocztą na adres:
 
Nanoformula.sc
ul. Ryszarda Berwińskiego 3,
62-040 Puszczykowo, Polska

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Nanoformula s.c.

Producent i właściciel marki Nano Ceramic Protect®

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 16:00​​

Obserwuj nas:

Adres:

Ryszarda Berwińskiego 3
62 - 040 Puszczykowo, Polska

Napisz do nas

nano@nanoformula.pl

Telefon:

(0048) 861 133 456